Privacy Policy

Privacyverklaring

Gegevens
Wienen Autotechniek VOF
Wannestraat 2, 7722 RT Dalfsen
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68477260

en

Kraanverhuur Wienen
Wannestraat 4, 7722 RT Dalfsen
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68477228.

Contactpersoon voor privacy-zaken is mevrouw R. Wienen.

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.wienen.nl.

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”.

Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld en de daaronder hangende sub-domeinen.

Cookies
Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.
Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld.

Persoonsgegevens
a. Algemeen en doelen.
De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.
i. Het eerste doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen.
ii. Het tweede doel is de verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en toeleveranciers zelf, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met hen sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en toeleveranciers, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren en kunnen factureren.
iii. Het derde doel is dat we soms onze klanten (digitaal of fysiek) post toesturen, zoals een kaart, nieuwsbrief of uitnodiging.

b. Welke persoonsgegevens? De (persoons)gegevens die we verwerken zijn voornamelijk:
• naam, adres, woonplaats
• telefoonnummer, e-mailadres
• KvK-nummer
• overeenkomsten, facturen, betalingsgedrag
• correspondentie met onze (potentiële) klanten en toeleveranciers
• overeenkomsten
• Kopie rijbewijs (bij verhuur en verkoop)
• Kenteken (om een APK keuring af te melden of een voertuig op naam te stellen)
• financiële-, factuur,- en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten

c. Verstrekking aan derden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat nodig is voor hetgeen hierboven onder sub a is vermeld. Zo kunnen persoonsgegevens bijvoorbeeld worden verstrekken aan een drukker/printer. Ook verstrekken we persoonsgegevens die door de RDW worden gevraagd bij het afmelden van een APK keuring of bij het op naam stellen van een voertuig.

d. Hosting en dienstverleners. Persoonsgegevens worden op een server opgeslagen en diverse softwareapplicaties.

e. Termijnen. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes:
– Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar.
– Gegevens die we ontvangen via de websitepagina “contact” worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.
– Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.
– Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.

f. Van wie krijgen wij persoonsgegevens.
Wij krijgen persoonsgegevens via onze
(potentiële) klanten en toeleveranciers.

Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
– Betrokken kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
– Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
– Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen.
– Het recht op beperking van de verwerking.
– Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
– Het recht om bezwaar te maken
Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht
Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 maart 2020.